AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Parents often advise their children to study hard in the hope that they will _______ success in the future.

  • A. collect
  • B. gather
  • C. achieve
  • D. master

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>