YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE  in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions

  Câu hỏi:

  Despite the traffic hold-ups, we were able to arrive at the airport in the nick of time just before the check-in counter closed.

  • A. with all our luggage
  • B. at the very last moment
  • C. in a terrible condition
  • D. with much time to spare

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 38645

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA