AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions

  Câu hỏi:

  Heavily contaminated with wastes from nearly factories, the water in this river is not suitable for daily use.

  • A. pure
  • B. cleaned
  • C. polluted
  • D. deadly

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>