AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  "You should take better care of your health," said Tom's mother. 

  • A. Tom's mother required him to take better care of his health.
  • B. Tom's mother promised to take better care of his health.
  • C. Tom's mother ordered him to take better care of his health.
  • D. Tom's mother advised him to take better care of his health.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>