AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of following exchanges.

  Câu hỏi:

  John and Mike are talking about Mike’s new car.

  • John: “________”
  • Mike: “Thanks. I’m glad to hear that.”
  • A. What a nice car!
  • B. My car is very expensive.
  • C. Your car is new, isn’t it?
  • D. Where did you buy your car?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>