AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở phạm vi cơ sở, kiểm sát dự toán và quyết toán ngân sách xã, phường là ?

  • A. Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.
  • B. Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.
  • C. Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.
  • D. Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>