RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào dưới đây về 2 xu huớng bạo động và cải cách trong phong trào yêu nước từ đầu thế kỉ XX đến năm 1914 là KHÔNG đúng?

  • A. Cả hai xu hướng đều dựa trên sự tiếp thu tư tưởng tư sản
  • B. Hai xu hướng luôn đối lập nhau, không thể cùng tồn tại
  • C. Mục tiêu đấu tranh của hai xu hướng là giải phóng dân tộc
  • D. Cả hai xu hướng đều có chung động cơ là yêu nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: So sánh, phân tích.

  Cách giải:

  - Phong trào theo xu hướng bạo động tiêu biểu là Phan Bội Châu, chủ trương dùng bạo lực để giành độc lập. Phan Bội Châu cùng các đồng chí của mình thành lập Hội Duy tân, chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập dân tộc, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam. Trong đó tiêu biểu là phong trào Đông Du.

  - Phong trào theo xu hướng cải cách tiêu biểu là Phan Châu Trinh. Ông chủ truong cứu nước bằng biến pháp cải cách nhu nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đồ ngôi vua và bọn phong kiến quan lại, xem đó nhu là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.

  Tuy thuộc hai xu hướng khác nhau nhưng đều có mục tiêu chung là giành độc lập dân tộc. Trong quá trình hoạt động không hề có sự xung đột, tranh giành ảnh huởng lần nhau. Thực tế, hai phong trào của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đã cùng tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong nhân dân.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>