AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

  • A. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.
  • B. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.
  • C. Sự ra đời khối ASEAN.
  • D. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: đánh giá.

  Cách giải: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều bị các nước đế quốc thực dân Âu

  - Mĩ xâm lược (trừ Thái Lan). Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tất cả các quốc gia trong khu vực đều đã giành đuợc độc lập ỏ những mức độ khác nhau.

  Việc giành được độc lập tạo điều kiện cho các nước Đông Nam Á bước vào xây dựng và phát triển đất nước và thực hiện liên kết khu vực (ASEAN).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>