AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biến đổi nào dưới đây KHÔNG chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới?

  • A. Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn do sự ra đòi của các quốc gia độc lập.
  • B. Từ những nước thuộc địa, hơn 100 quốc gia đã giành đuợc độc lập.
  • C. Sau khi giành độc lập, các quốc gia đều tiến lên chủ nghĩa xã hội.
  • D. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ hoàn toàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 72, suy luận, loại trừ.

  Cách giải: Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào giải phóng dân tộc đã dấy lên mạnh mẽ ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh.

  - Hệ thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tộc đã bị sụp đồ hoàn toàn.

  - Đưa tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi.

  - Các quốc gia độc lập ngày càng tích cực tham gia và đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị thế giới với ý chí chống chủ nghĩa thực dân, vì hòa bình thế giới, độc lập dân tôc và tiến bộ xã hội.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>