AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố

  • A. s.
  • B. p.
  • C. d.
  • D. f.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở phân lớp p là 11

  → Cấu hình electron của X là: 1s22s22p63s23p5

  Vì electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố X điền vào phân lớp p

  → Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố p → Chọn B.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>