• Câu hỏi:

  Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng cũng là 6, cho biết X là nguyên tố hóa học nào sau đây?

  • A. oxi (Z = 8)
  • B. lưu huỳnh (Z = 16)
  • C. Fe (Z = 26)
  • D. Cr (Z = 24)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nguyên tố X có tổng số electron ở phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6

  → X có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4

  X có số hiệu nguyên tử Z = số electron = 16 → X là lưu huỳnh → Chọn B.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC