AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong anion X3− có tổng số hạt là 111, số electron bằng 48% số khối. Nhận xét nào dưới đây về X là đúng ?

  • A. Số khối của X là 75.
  • B. Số electron của X là 36.
  • C. Số hạt mang điện của X là 72.
  • D. Số hạt mang điện của X là 42.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  X + 3e → X3-

  Vậy ZX = 111 - 3 = 108 → 2Z + N = 108.

  Ta có: số electron = \(Z + 3 = \frac{{48(Z + N)}}{{100}}\)→ Z = 33; N = 42

  Vậy X có số khối: A = Z + N = 33 + 42 = 75 → Chọn A.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>