AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả theo bảng sau:

  Thế hệ

  Kiểu gen AA

  Kiểu gen Aa

  Kiểu gen aa

  F1

  0,04

  0,32

  0,64

  F2

  0,04

  0,32

  0,64

  F3

  0,5

  0,4

  0,1

  F4

  0,6

  0,2

  0,2

  F5

  0,65

  0,1

  0,25

  Từ kết quả trên, bạn Hà rút ra các nhận xét sau:

  1. Tần số alen trội tăng dần qua các thế hệ.

  2. Chọn lcọ tự nhiên tác động từ F3 đến F4 theo hướng loại bỏ kiểu hình trội.

  3. Ở thế hệ F3 có thể đã có hiện tượng kích thước quần thể giảm mạnh.

  4. Ở thế hệ F­1 và F2 quần thể ở trạng thái cân bằng.

  5. Hiện tượng tự phối đã xảy ra từ thế hệ F3

  Số nhận xét đúng là: 

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  - (1) sai vì từ thế hệ F1 đến thế hệ F2 thành phần kiểu gen không đổi nên tần số alen không đổi.

  - (2) sai vì từ thế hệ F3 đến thế hệ F4 tỉ lệ kiểu hình đồng hợp trội vẫn tăng từ 0,5 → 0,6.

  - (3) đúng vì tần số alen ở thế hệ F2 (A = 0,2; a = 0,8); tần số alen ở thế hệ F3 (A = 0,7; a = 0,3) thay đổi một cách đột ngột → do yếu tố ngẫu nhiên → thế hệ F3 có thể đã có hiện tượng kích thước quần thể giảm mạnh.

  - (4) đúng vì tần số alen và thành phần kiểu gen không đổi qua các thế hệ.

  - (5) đúng vì từ thế hệ F3 sang thế hệ F4 tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng lên, tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm đi → có hiện tượng tự phối đã xảy ra.

  Vậy có 3 nhận xét đưa ra là đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>