AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giả sử lưới thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả như sau:

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về lưới thức ăn này?

  I. Gà chỉ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.

  II. Hổ tham gia vào ít chuỗi thức ăn nhất.

  III. Thỏ, dê, cáo đều thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.

  IV. Cáo có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>