AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cơ thể sinh vật có bộ NST gồm 3 cặp tương đồng AA’BB’CC’ thì dạng thể ba sẽ là 

  • A. AA’A’BB’B’CC’C’             
  • B. ABC          
  • C. AA’B    
  • D. AA’BB’CC’C’

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Thể ba là dạng đột biến mà cặp NST nào đó được thêm một chiếc (tức là cặp NST đó có 3 chiếc), vậy kiểu gen thể ba là AA'BB’CC’C’

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>