AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp tử trội về cả hai cặp gen đang xét? 

  • A. AABb.      
  • B. AaBB         
  • C. AABB             
  • D. aabb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Thể đồng hợp trội về hai cặp gen AABB → C đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>