YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning.

  Câu hỏi:

  “It was nice of you to give me the present. Thank you.” Mary said to Helen.

  • A. Mary thanked Helen for the present.
  • B. Mary asked Helen for the present.
  • C. Mary was happy to give Helen the present.
  • D. Mary was sorry to receive the present for Helen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Phrasal verb, viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: "Thật vui khi bạn tặng cho tôi món quà. Cảm ơn bạn. "Mary nói với Helen.

  A. Mary cảm ơn Helen vì món quà.                C. Mary rất vui vì tặng món quà cho Helen

  B. Mary hỏi xin Helen món quà.                     D. Mary xin lỗi vì đã nhận món quà cho Helen.

  Cấu trúc To thank sb for sth/doing sth: cám ơn ai vì cái gì/làm gì

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA