YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

  Câu hỏi:

  Kate: “How lovely your cats are.” – David: “ ___________ .”

  • A. Really? They are
  • B. Can you say that again?
  • C. Thank you, it is nice of you to say so
  • D. I love them, too

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Văn hoá giao tiếp

  Giải thích:

  Tạm dịch:

  - Kate: "Con mèo của bạn đáng yêu quá."

  - David: "____."

  A. Thật sao? Đúng vậy.

  B. Cảm ơn bạn, thật tuyệt vời khi bạn nói vậy.

  C. Bạn có thể nói điều đó một lần nữa. ( = Tôi đồng ý với bạn.)

  D. Tôi cũng yêu chúng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>