AMBIENT
 • Câu hỏi:

  We were made _______ hard when we were at school.

  • A. to study
  • B. study
  • C. studying
  • D. studied

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Từ vựng, cụm từ

  Giải thích:

  To be made to do sth: bị bắt, bị ép làm gì (Cần phân biệt với cấu trúc make sb/sth do sth: khiến, bắt ai/cái gì làm gì)

  Tạm dịch: Chúng tôi bị bắt học chăm chỉ khi còn ở trường

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>