AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Because of the_______ of hospital employees at the hospital, the head of administration began advertising job openings in the newspaper.

  • A. short
  • B. shorter
  • C. shorten
  • D. shortage

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Từ vựng, từ loại

  Giải thích:

  short (a): ngắn, thiếu                                                   shorten (v): làm ngắn lại

  shorter (so sánh hơn của short) (a): ngắn hơn             shortage (n): sự thiếu hụt

  Ở đây ta cần một danh từ, vì phía trước có mạo từ “the” và phía sau có giới từ “of”

  Tạm dịch: Do tình trạng thiếu nhân viên tại bệnh viện, người đứng đầu chính quyền đã bắt đầu quảng cáo việc làm trong tờ báo.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>