AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Friendship is a two-sided_______  , it lives by give-and-take.

  • A. affair
  • B. event
  • C. aspect
  • D. feature

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  affair (n): thứ, sự việc                         aspect (n): khía cạnh

  event (n): sự kiện                                feature (n): yếu tố

  Tạm dịch: Tình bạn là một thứ hai mặt, nó dựa trên cho và nhận.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>