YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hợp chất nào sau đây không có đơn vị cấu trúc là glucozơ?

  • A. Saccarozơ
  • B. Glicogen
  • C. Phospholipit
  • D. Tinh bột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phospholipit là một dạng hợp chất thuộc nhóm lipit do đó không cấu tạo từ một đơn phân có bản chất là cacbohidrat.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA