YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cách sắp đặt quan lại cai trị của nhà Hán đối với đất nước ta là để nhằm mục đích

  • A. thâu tóm quyền lực vào tay người Hán và mua chuộc một số quan lại người Việt.
  • B. trực tiếp cai trị xuống tận làng, xã.
  • C. cai trị gián tiếp thông quan bộ máy chính quyền tay sai.
  • D. chia sẻ quyền lực với quan lại người Việt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi chiếm Âu Lạc, nhà Hán sắp đặt quan lại cai trị như sau: Đứng đầu châu là Thứ sử, đứng đầu mỗi quận là Thái Thú coi việc chính trị, Đô úy coi việc quân sự. Những viên quân này đều là người Hán. Dưới quận là huyện, các Lạc tướng vẫn cai trị dân như cũ. Cách sắp đặt này của người Hán nhằm mục đích thâu tóm quyền lực vào tay người Hán và mua chuộc một số quan lại người Việt.

  Chọn: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 250203

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON