ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.21 trang 24 SBT Toán 10

Giải bài 1.21 tr 24 SBT Toán 11

Nghiệm của phương trình sin3x.cosx - sin4x = 0 là

A. \(k\pi \) và \(\frac{\pi }{6} + k\frac{\pi }{3}\left( {k \in Z} \right)\)

B. \(\frac{\pi }{4} + k2\pi \left( {k \in Z} \right)\)

C. \(\frac{\pi }{3} + k\pi \left( {k \in Z} \right)\)

D. \(\frac{\pi }{3} + k2\pi \) và \(\frac{\pi }{4} + k2\pi \left( {k \in Z} \right)\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Xét từng phương án..

Xét hai phương án B và C trước vì ít trường hợp.

Với x = \(\frac{\pi }{4}\) thì sin4x = 0 còn sin3x.cosx > 0 nên phương án B và cả phương án D bị loại.

Với x = \(\frac{\pi }{3}\) thì sin3x = 0, sin4x < 0 nên phương án C bị loại.

Đáp án: A

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.21 trang 24 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1