YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 50 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 tr 50 sách GK Sinh lớp 10

Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động
  • Vận chuyển các chất đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độn thấp (thuận theo chiều građien nồng độ
  • Không cần tiêu tốn năng lượng
  • Khuếch tán trực tiếp quá màng hoặc nhờ prôtêin xuyên màng
  • Thường các chất có kích thước nhỏ hơn lỗ màng: O2, CO2, Glucozơ..
  • Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao (ngược chiều građien nồng độ)
  • Tiêu tốn năng lượng ATP
  • Nhờ các kênh prôtêin đặc hiệu trên màng
  • Thường vận chuyển các chất có kích thước lớn hơn lỗ màng: ion Na+, K+

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 50 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON