AMBIENT

Bài tập 59 trang 75 SBT Sinh học 10

Giải bài 59 tr 75 sách BT Sinh lớp 10

Điều gì sẽ xảy ra nếu kênh prôtêin xuyên màng đặc hiệu của glucôzơ không hoạt động?

A. Glucôzơ sẽ được hoạt tải vào tế bào.

B. Glucôzơ sẽ không vào được tế bào.

C. Glucôzo sẽ khuếch tán trực tiếp qua màng.

D. Glucôzo sẽ được màng tế bào bọc lại và nuốt vào trong tế bào. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 59

  • Nếu kênh prôtêin xuyên màng đặc hiệu của glucôzơ không hoạt động thì glucôzơ sẽ không vào được tế bào.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59 trang 75 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>