AMBIENT

Bài tập 18 trang 61 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 tr 61 sách BT Sinh lớp 10

Hãy ghép các chú thích sau đây vào hình:

a) Vận chuyển các chất nhờ kênh chuyên hoá.

b) Vận chuyển glucôzơ qua kênh màng (cần có năng lượng).

c) Con đường vận chuyển các phân tử nhỏ (như O2; CO2...) hay các ion nhỏ (như Na+; Cr...).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

1 - c

2 - a

3 - b 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 61 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>