ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 58 trang 75 SBT Sinh học 10

Giải bài 58 tr 75 sách BT Sinh lớp 10

Ete là chất gây mê có thể tan trong lipit đi vào trong tế bàọ bằng cách nào sau đây?

A. Khuếch tán qua kênh prôtêin đặc hiệu.

B. Qua lớp phôtpholipit kép của màng tế bào.

C. Vận chuyển chủ động qua màng.

D. Ẩm bào bằng biến dạng màng tế bào. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 58

 
 
 • Ete là chất gây mê có thể tan trong lipit đi vào trong tế bàọ bằng cách qua lớp phôtpholipit kép của màng tế bào.

⇒ Đáp án: B 

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 58 trang 75 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Anh Nguyễn

  - Thí nghiệm 1: Tách lớp biểu bí lá cây thài lài tía đặt vào giọt nước trên phiến kính, đậy lá kính và đem quan sát dưới kính hiển vi.

  - Thí nghiệm 2 : Nhỏ một giọt nước muối loãng vào rìa lá kính, lấy giấy thấm hút phía ngược lại, đem quan sát dưới kính hiển vi thấy tế bào bị co nguyên sinh.

  Giải thích nào sau đây là đúng về hiện tượng co nguyên sinh trên đây?

  A. Môi trựờng tế bào ngoài nhược trương, nừớc trong tế bào bị hút ra ngoài.

  B. Môi trường tế bào ngoài đẳng trương, dịch bào không thay đổi.

  C. Môi trường tế bào ngoài ưu trương, dịch bào thẩm thấu ra ngoài.

  D. Môi trường tế bào ngoài nhược trương, màng tế bào tách ra khỏi thành tế bào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Tuấn Tú

  - Thí nghiệm 1 : Tách lớp biểu bì lá cây thài lài tía đặt vào giọt nước trên phiến kính, đậy lá kính lên trên rồi đem quan sát dưới kính hiển vi.

  - Thí nghiệm 2 : Nhỏ một giọt nước muối loãng vào rìa lá kính, lấy giấy thấm hút phía ngược lại, đem quan sát dưới kính hiển vi.

  - Thí nghiệm 3 : Làm giống thí nghiệm 2 nhưng thay muối bằng nước cất.

  Hình ảnh bạn quan sát được lần lượt từ lần 1 đến lần 3 là:

  A. Khí khổng mở -> Khí khổng đóng -> Khí khổng mở.

  B. Khí khổng đóng -> Khí khổng mở -> Khí khổng đóng.

  C. Khí khổng mở —> Khí khổng đóng —> Khí khổng đóng.

  D. Khí khổng đóng -> Khí khổng mở —> Khí khổng mở.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  A. Sự khuếch tán của các chất qua màng.

  B. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng.

  C. Sự khuếch tán của các ion qua màng.

  D. Sự khuếch tán của chất tan qua màng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  A. Vận chuyển thụ động.

  B. Thẩm thấu.

  C. Thẩm tách.

  D. Vận chuyển chủ động.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  A. Dựa vào sự khuếch tán qua màng, người ta chia dung dịch thành 3 loại: ưu trương, đẳng trương và nhược trương.

  B. Khuếch tán là hiện tượng các chất hoà tan trong nước được vận chuyển qua màng từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

  C. Những chất trao đổi qua màng tế bào thường là những chất hoà tan trong môi trường nước.

  D. Nước thấm qua màng từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước thấp hơn gọi là thẩm thấu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dang Tung

  A. Nếu môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan cao hơn nồng độ chất tan trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường ưu trương.

  B. Nếu môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan thấp hơn nồng độ chất tan trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường nhược trương.

  C. Nếu môi trường bên trong tế bào có nồng độ chất tan thấp hơn so với nồng độ chất tan ở bên ngoài tế bào thì gọi là môi trường đẳng trương.

  D. Nếu môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan bằng nồng độ chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường đẳng trương.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1