ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 11 Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 11 về Vận chuyển các chất qua màng sinh chất online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

  • A. Cần có năng lượng cung cấp cho quá trình vận chuyển
  • B. Chất được chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao
  • C. Tuân thủ theo quy luật khuếch tán
  • D. Chỉ xảy ra ở động vật không xảy ra ở thực vật
  • A. Chỉ xảy ra với những phân tử có đường kính lớn hơn đường kính của lỗ màng
  • B. Chất luôn vận chuyển từ nơi nhược trương sang nơi ưu trương 
  • C. Là hình thức vận chuyển chỉ có ở tế bào thực vật 
  • D. Dựa vào sự chênh lệch nồng độ các chất ở trong và ngoài màng 
   
   
  • A. Vật chất trong cơ thể luôn di chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao.
  • B. Sự vận chuyển chủ động trong tế bào cần được cung cấp năng lượng 
  • C. Sự khuyếch tán là 1 hình thức vận chuyển chủ động
  • D. Vận chuyển tích  cực là sự thẩm thấu 
  • A. Vận chuyển khuyếch tán 
  • B. Vận chuyển thụ động 
  • C. Vận chuyển tích cực 
  • D. Vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động 
  • A. Khuyếch tán 
  • B. Thụ động 
  • C. Thực bào
  • D. Tích cực 
 • Câu 6:

  Ọuá trình vận chuyền nào sau đây không bao giờ sừ dụng chất mang?

  • A. Vận chuyển chủ động.
  • B. Khuếch tán.
  • C. Xuất bào và nhập bào.  
  • D. Vận chuyển thụ động.
 • Câu 7:

  Hình thức vận chuyển chủ động theo phương thức tích cực có những đặc điểm nào sau đây?

  I. Cần có chất mang dặc hiệu.            II. Đi ngược chiều građien nồng dộ.

  III. Sử dụng năng lượng ATP.           IV. Phụ thuộc vào nhu cầu   của tế bào.

  V. Chất vận chuyên tan trong nước và có kích thước nhỏ.

  • A. I, II, III.
  • B. I, II, III, V.
  • C. I,  II, III, IV, V.
  • D.  I, II, III, IV.
 • Câu 8:

  Tưới nước vào rau đang héo thì có thể làm cho nó xanh tươi trở lại. Nguyên nhân là vì:

  • A. Được tưới nước nên các tế bào sổng trờ lại làm cho rau được xanh tươi.
  • B. Nước thẩm thấu vào tế bào làm cho tế bào trương lên.
  • C. Nước đã làm giảm nhiệt độ nên các tế bào rau nên các cọng rau dều xanh tươi trở lại.
  • D. Nước làm cho rau tiến hành quang hợp nên đã xanh tươi trở lại.
 • Câu 9:

  Nhóm chất nào sau đây dễ dàng đi qua màng tế bào nhất?

  • A. Nhóm chất tan trong nước và có kích thước nhỏ.
  • B. Nhóm chất tan trong nước và có kích thước lớn.
  • C. Nhóm chất tan trong dầu và có kích thước nhỏ.
  • D. Nhóm chất tan trong dầu và có kích thước lớn.
 

 

YOMEDIA
1=>1