YOMEDIA

Bài tập 61 trang 76 SBT Sinh học 10

Giải bài 61 tr 76 sách BT Sinh lớp 10

Chất nào sau đây không thể đi qua màng bằng các kênh đặc hiệu?

A. H+, glucôzơ.

B. Na+, axit amin.

C. Axit nuclêic.

D. Nước, K+

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 61

  • Axit nuclêic không thể đi qua màng bằng các kênh đặc hiệu.

⇒ Đáp án: C  

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 61 trang 76 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>