YOMEDIA

Bài tập 18 trang 56 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 tr 56 sách BT Sinh lớp 10

Hình vẽ sau cho thấy sự vận chuyển các chất qua màng tế bào.

Hãy cho biết 1, 2, 3 có thể là những chất gì? Nêu cơ chế vận chuyển các chất 1, 2,3, đó?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

Kí hiệu

Các chất

Cơ chế vận chuyển

1

Có kích thước nhỏ bé, không phân cực (O2, CO2, NO...), chất hoà tan trong lipit (este, stêrôit).

- Vận chuyển thụ động không cần pecmêaza.

- Khuếch tán trực tiếp qua màng.

- Không tiêu tốn ATP.

2

Các chất phân cực, các ion, các chất có kích thước phân tử lớn (Na+, K+, H+,glucôzơ, axit amin...).

- Vận chuyển thụ động cần các kênh đặc hiệu là pecmêaza.

- Khuếch tán nhanh có chọn lọc.

- Không tiêu tốn ATP.

3

Các chất cần thiết ở môi trường ngay cả khi nồng độ chất này thấp hơn so với ở bên trong tế bào.

- Vận chuyển chủ động, ngược chiều građien nồng độ.

- Cần năng lượng ATP.

- Cần kênh prôtêin đặc hiệu, có thể vận chuyển đơn chất hay đồng chuyển, đối chuyển.

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 56 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA