AMBIENT

Bài tập 67 trang 77 SBT Sinh học 10

Giải bài 67 tr 77 sách BT Sinh lớp 10

Một học sinh làm thí nghiệm về co và phản co nguyên sinh như sau:

  • Thí nghiệm 1: Tách lớp biểu bì lá cây thài lài tía đặt vào giọt nước trên phiến kính, đậy lá kính lên trên rồi đem quan sát dưới kính hiển vi.
  • Thí nghiệm 2: Nhỏ một giọt nước muối loãng vào rìa lá kính, lấy giấy thấm hút phía ngược lại, đem quan sát dưới kính hiển vi.
  • Thí nghiệm 3: Làm giống thí nghiệm 2 nhưng thay muối bằng nước cất.

Hình ảnh bạn quan sát được lần lượt từ lần 1 đến lần 3 là:

A. Khí khổng mở → Khí khổng đóng → Khí khổng mở.

B. Khí khổng đóng → Khí khổng mở → Khí khổng đóng.

C. Khí khổng mở → Khí khổng đóng → Khí khổng đóng.

D. Khí khổng đóng → Khí khổng mở → Khí khổng mở. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 67

  • Xác định môi trường được tạo ra là ưu trương, đẳng trương hay nhược trương, từ đó xác định tế bào trương nước hay không.
  • Hình ảnh bạn quan sát được lần lượt từ lần 1 đến lần 3 là: Khí khổng mở → Khí khổng đóng → Khí khổng mở.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 67 trang 77 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>