YOMEDIA

's Profile

01/01/1970

Số câu hỏi
Số câu trả lời
Điểm

Hoạt động gần đây (1920)

Điểm thưởng gần đây (4081)

  • Najoon Jeon: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Najoon Jeon: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Najoon Jeon: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Najoon Jeon: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Najoon Jeon: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Najoon Jeon: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Najoon Jeon: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Najoon Jeon: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Najoon Jeon: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Najoon Jeon: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng