YOMEDIA

Lê Thanh Ngọc's Profile

Lê Thanh Ngọc

Lê Thanh Ngọc

24/01/2001

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1401
Điểm 7939
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1446)

 • Lê Thanh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Tính : \(\left( {{{11} \over {12}}:{{33} \over {16}}} \right).{3 \over 5}\) Cách đây 2 năm
  • (1112:3316).35=(1112.1633).35=11.16.312.33.5=43.5=415

   

 • Lê Thanh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Tìm số nguyên x biết 2x-5=3^15÷3^14 Cách đây 3 năm

  2x - 5 = 315 : 314

  2x - 5 = 3

  2x = 3 + 5

  2x = 8

  x = 8 : 2

  x = 4

  Vậy x = 4

 • Lê Thanh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Tìm ước của -24 Cách đây 3 năm

  Ư(-24)={1; -1; 2; -2; 3; -3; 4; -4; 6; -6; 8; -8; 12; -12; 24; -24}

 • Lê Thanh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Tính (-48)+48×(-78)+48×(-21) Cách đây 3 năm

  (-48)+48×(-78)+48×(-21)

  = (-48)+(-48)×78+(-48)×21

  =(-48).(1+78+21)

  =(-48).100

  =-4800

 • Lê Thanh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Tìm các số nguyên x và y sao cho (x+3) .(y+1) =3 Cách đây 3 năm

  3=1.3=3.1=(-1).(-3)=(-3)(-1)

  (bạn thay các số 1;3;(-1);(-3) vào x+3 và y+1 và tìm x;y)

  +) Với x+3=1=>x=-2 và y+1=3=>y=2

  +)...

  (Tương tự)

 • Lê Thanh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết 9 < | x -3 | < 11 Cách đây 3 năm

  9<|x-3|<11

  =>|x-3|=10

  =>x-3=10 hoặc x-3=-10

         x=10+3        x=-10+3

         x=13            x=-7

  Vậy x=13 và x=-7

 • Lê Thanh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết - 129 - ( 35 - x ) = 55 Cách đây 3 năm

  -129-(35-x)=55

            35-x=-129-55

            35-x=-184

                 x=35-(-184)

                 x=219

  Vậy x=219

 • Lê Thanh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết 2.|x+1|-23=8 Cách đây 3 năm

  2.|x+1|-23=8

      2.|x+1|=8+23

      2.|x+1|=31

         |x+1|=31:2

         |x+1|=15,5

  => x+1=15,5 hoặc x+1=-15,5

            x=15,5-1          x=-15,5-1

            x=14,5             x=-16,5

  Vậy x=14,5 hoặc x=-16,5

 • Lê Thanh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: Tìm số nguyên x biết x - 7 = -5 Cách đây 3 năm

  x-7=-5

     x=-5+7

     x=2

  Vậy x=2

 • Lê Thanh Ngọc đã trả lời trong câu hỏi: thực hiện phép tính (-38) 65 (-62) Cách đây 3 năm

  (-38)+65+(-62)

  =(-38)+[65+(-62)]

  =(-38)+3

  =-35

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Lê Thanh Ngọc: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Lê Thanh Ngọc: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 năm
ZUNIA9
 

 

ON