YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 19 SGK Hóa học 9

Giải bài 7 tr 19 sách GK Hóa lớp 9

Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100ml dung dịch HCl 3M.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

c) Hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 có nồng độ 20 % để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

nHCl = 0,3 mol

Đặt x và y lần lượt là số mol CuO và ZnO trong hỗn hợp.

a) Phương trình hóa học xảy ra:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

x→        2x

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O (2)

y →      2y

b) Tình thành phần hỗn hợp, dựa vào phương trình hóa học (1), (2) và dữ kiện đề bài cho ta có hệ phương trình đại số:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{2x + 2y = 0,3}\\
{80x + 81y = 12,1}
\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0,05}\\
{y = 0,1}
\end{array}} \right.\)

Phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu là:

\(\\ \%m_{CuO }= \frac{0,05 . 80 . 100\%}{ 12,1 }= 33 \ \% \\ và \\ \%m_{ZnO} = 100 \% - 33 \% = 67 \ \%\)

c) Khối lượng H2SO4 cần dùng:

mH2SO4 = 98.(x + y) = 98.(0,05 + 0,1) = 14,7g

Khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần dùng:

\(m_{H_{2}SO_{4}} = \frac{14,7 .100 }{20} = 73,5 \ g\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 19 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON