YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.7 trang 7 SBT Hóa học 9

Bài tập 4.7 trang 7 SBT Hóa học 9

Trung hoà 20 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH cần dùng.

c) Nếu trung hoà dung dịch axit sunfuric trên bằng dung dịch KOH 5,6%, có khối lượng riêng là 1,045 g/ml, thì cần bao nhiêu ml dung dịch KOH ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.7

a) Phương trình hoá học:

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

b) Tìm khối lượng dung dịch NaOH:

- Số mol H2SO4 tham gia phản ứng : 1x20/1000 = 0,02 mol

- Số mol NaOH tham gia phản ứng .

nNaOH = 2nH2SO4 = 0,02.2 = 0,04 mol

- Khối lượng NaOH tham gia phản ứng : mNaOH = 0,04.40 = 1,6 (gam).

- Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng :

mddNaOH = 1,6x100/20 = 8 gam

c) Tìm thể tích dung dịch KOH

- Phương trình hoá học:

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

- Số mol KOH tham gia phản ứng :

nKOH = 2nH2SO4 = 0,02.2 = 0,04 mol

- Khối lượng KOH tham gia phản ứng : mKOH = 0,04.56 = 2,24 (gam)

- Khối lượng dung dịch KOH cần dùng :

mddKOH = 2,24x100/5,6 = 40 gam

- Thể tích dung dịch KOH cần dùng:

VddKOH = 40 : 1,045 ≈ 38,278 ml

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.7 trang 7 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF