YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.2 trang 52 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.2 trang 52 SBT Hóa học 8

Có những cụm từ sau: Sự cháy, phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp, phản ứng tỏa nhiệt. Hãy chọn những cụm từ nào thích hợp để vào những chỗ trống trong các câu sau:

a) …… là phản ứng hóa học, trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chât ban đầu.

b) …… là phản ứng hóa học có sinh nhiệt trong quá trình xảy ra.

c) …là phản ứng hóa học trong đó từ một chất sinh ra nhiều chất mới.

d) …….là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.

Đối với mỗi câu trên hãy dẫn ra một phương trình hóa học để minh họa.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.2

a) Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học, trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Thí dụ: 2Cu + O→ 2CuO

b) Phản ứng toả nhiệt là phản ứng hoá học có sinh nhiệt trong quá trình xảy ra.

c) Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó từ một chất sinh ra nhiều chất mới.

Thí dụ: 2HgO t⟶ 2Hg + O2

d) Sự cháy là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.2 trang 52 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON