YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.23 trang 55 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.23 trang 55 SBT Hóa học 8

Cho một dòng khí H2 dư qua 4,8g hỗn hợp CuO và một oxit sắt nung nóng thu được 3,52g chất rắn. Nếu cho chất rắn đó là hòa tan trong axit HCl thì thu được 0,896lit H2 (đktc). Xác định khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp và công thức phân tử của oxit sắt.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.23

nH2 = 0,896 : 22,4 = 0,04 mol

Phương trình hóa học:

CuO + H2 → Cu + H2O   (1)

1 mol            1 mol

a mol             a mol

FexOy  + yH2  →  xFe + yH2O   (2)

1 mol                   1 mol

 b mol                  bx mol

Gọi a là số mol của CuO

b là số mol của FexOy

Cho hỗn hợp chất rắn vào dung dịch HCl có Hbay ra, chỉ có Fe tác dụng với HCl

Fe  + 2HCl  → FeCl + H   (3)

1 mol                          1 mol

bx mol                         bx mol

Từ PT (2) nFe = x. nFexOy = b.x mol

Từ PT (3) nH2 = nFe = b.x mol ⇒ bx = 0,04 mol

⇒ nFe = 0,04 mol

mFe = 0,04.56 =2,24(g)

mCu = 3,52 – 2,24 = 1,28(g)

nCu = 1,28 : 64 = 0,2 mol

nCuO = 0,02(mol)

→ mCuO = 0,02.80=1,6(g)

mFexOy = 4,8 – 1,6 = 3,2(g)

mO trong oxit sắt = mFexOy - mFe = 3,2 - 2,24 = 0,96(g)

Trong công thức FexOy, ta có tỉ lệ:

\(x:y = \frac{{2,24}}{{56}}:\frac{{0,96}}{{16}} = 0,04:0,06 = 2:3\)

Vậy công thức phân tử của oxit sắt là Fe2O3.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.23 trang 55 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON