YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.17 trang 54 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.17 trang 54 SBT Hóa học 8

Dẫn 6,72 lit (ở đktc) hỗn hợp hai khí H2 và CO từ từ qua hỗn hợp hai oxit FeO và CuO nung nóng, sau phản ứng thấy khối lượng hỗn hợp giảm m gam.

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính m

c) Tính phần trăm thể tích các khí, biết tỉ khối các khí so với CH4 bằng 0,45.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.17

a) Các PTHH:

CuO + H→ Cu + H2O  (1)

FeO + H→  Fe + H2O   (2)

CuO + CO →  Cu + CO2  (3)

FeO + CO →  Fe + CO2  (4)

b) Khối lượng chất rắn giảm đi sau phản ứng do đã mất bớt các nguyên tử oxi trong oxit để tạo thành kim loại.

Từ phương trình hóa học ở câu a, ta có số mol nguyên tử của oxi trong oxit mất đi bằng với số mol của CO và H2 tham gia phản ứng

nhh khí = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol

Vậy khối lượng chất rắn giảm đi: 0,3.16 = 4,8g

c) Gọi x là số mol của H2

y là số mol của CO

Theo đề bài, ta có:

dhh/CH4 = 0,45

\(\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \frac{{2x + 28y}}{{16.(x + y)}} = 0,45\\
 \to 2x + 28y = 7,2x + 7,2y\\
 \to 28y - 7,2y = 7,2x - 2x\\
 \to 4y = x
\end{array}\)

Vậy 

\({V_{{H_2}}} = \frac{4}{5}.100 = 80\% \)

VCO = 100 - 80 = 20%

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.17 trang 54 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON