YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.11 trang 53 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.11 trang 53 SBT Hóa học 8

a) Cho 13g kẽm tác dụng với 0,3 mol HCl. Khối lượng muốn ZnCl2 được tạo thành trong phản ứng này là:

A. 20,4g   

B. 10,2g   

C. 30,6g   

D. 40g

Hãy chọn đáp số đúng.

b) Có thể nói trong HCl có các đơn chất hidro và Clo được không? Tại sao?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.11

a) Phương án A.

Cần xác định lượng chất nào (Zn hay HCl) đã tác dụng hết để tính thể tích khí Hsinh ra.

nZn = 13 : 65 = 0,2(mol)

- Phương trình hoá học: 

Zn      +     2HCl   →   ZnCl2      +    H2

1 mol         2 mol        1 mol         1 mol

0,15 mol    0,3 mol    0,15 mol     0,15 mol

Theo phương trình hoá học trên và so với đề bài cho, lượng Zn dư, lượng HCl tác dụng hết, nên tính khối lượng ZnCl2 theo HCl.

Theo phương trình hoá học trên, ta có :

mZnCl= 0,15.136 = 20,4 (g)

b) Không thể nói trong HCl có các đơn chất hiđro và clo, vì theo định nghĩa hợp chất do từ hai nguyên tố hoá học cấu tạo nên. Do đó chỉ có thể nói trong HCl có các nguyên tố hiđro và clo.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.11 trang 53 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON