YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.13 trang 54 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.13 trang 54 SBT Hóa học 8

a) Xác định hoá trị của Ca, Na, Fe, Cu, Al trong các hiđroxit sau đây: Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, Cu(OH)2, Al(OH)3.

b) Cho 1,35 g nhôm tác dụng với dung dịch chứa 7,3 g HCl. Khối lượng muối tạo thành là

A. 3,3375 g               

B. 6,675 g

C. 7,775 g             

D. 10,775 g

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.13

a) Trong phân tử bazơ, số nhóm OH bằng hoá trị của kim loại, nhóm OH có hoá trị bằng I. Do đó trong:

Ca(OH)2: Ca có hoá trị II  

NaOH: Na có hoá trị I  

Fe(OH)3: Fe có hoá trị III 

Cu(OH)2: Cu hoá trị II 

Al(OH)3: Al có hoá trị III

b) Phương án B.

Phương trình hoá học: 

2Al     +   6HCl    →  2AlCl3  +   3H2

2 mol       6 mol          2 mol      nAl = 0,05mol

0,05 mol   0,2 mol       x mol      nHCl = 0,2mol

Theo phương trình trên, ta nhận thấy dư HCl, nên tính số mol AlCl3 theo số mol Al:

x = 0,05mol → mAlCl= 0,05.133,5 = 6,675(g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.13 trang 54 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON