YOMEDIA
NONE

Bài tập 38.9 trang 53 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.9 trang 53 SBT Hóa học 8

Dùng khí H2 để khử hết 50g hỗn hợp A gồm đồng (II) oxit và sắt (III) oxit. Biết trong hỗn hợp sắt (III) oxit chiếm 80% khối lượng. Thể tích khí H2 cần dùng là:

A. 29,4 lít   

B. 9,7 lít   

C. 19,6 lít 

D. 39,2 lít

Tìm câu trả lời đúng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.9

MCuO = 80 (g/mol); MFe2O= 160 (g/mol)

Theo đề bài:

\({m_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{{80}}{{100}}.50 = 40g \to {n_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{{40}}{{160}} = 0,25mol\)

\({m_{CuO}} = \frac{{20}}{{100}}.50 = 10g \to {n_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{{10}}{{80}} = 0,125mol\)

CuO  +   H2   →  Cu    +       H2O   (1)

1 mol               1 mol         

0,125 mol        0,125 mol

Fe2O3  +  3H2   →   2Fe      +     3H2O   (2)

1 mol                  3 mol

0,25 mol             0,25.3 mol 

∑nHcần dùng: 0,125 + 0,75 = 0,875 mol

VH2 cần dùng: 0,875.22,4 = 19,6 (lít).

⇒ Chọn C.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.9 trang 53 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON