Bài tập 6 trang 48 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 48 sách GK Hóa lớp 12

Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít N2 (đo ở đktc). Xác định công thức, viết công thức cấu tạo của A và B?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định & Phương pháp

Với dạng toán đốt cháy hợp chất hữu cơ, mà cụ thể ở bài 6 là đốt cháy Este, cho dữ liệu về Este, CO2, H2O và N2 ⇒ Tỉ lệ C : H : O : N tìm được công thức phân tử của A.

Lời giải:

\(M_{A} = 44,5 . 2 = 89 \ (g/mol)\)

Ta có:
\(\\ m_{C} = \frac{13,2.12}{44} = 3,6 \ (gam) \\ m_{H} = \frac{6,3 . 2}{18} = 0,7 \ (gam) \\ m_{N}= \frac{11,2 . 28}{22,4} = 1,4 \ (gam) \\ m_{O} = 8,9 - (3,6 + 0,7 + 1,4) = 3,2 \ (gam)\)

Gọi CTPT của A là CxHyOzNt

\(x : y : z : t = \frac{3,6}{12}: \frac{0,7}{1}: \frac{3,2}{16} : \frac{1,4}{14}= 0,3 : 0,7 : 0,2 : 0,1 = 3 : 7 : 2 : 1\)

⇒ CTPT của A là (C3H7O2N)n; MA = 89 g/mol

⇒ n = 1

Vậy CTPT của A là C3H7O2N

CTCT:

\(\begin{matrix} H_{2}N - CH_{2} - C-O-CH_{3} \\ \ \ \ \ ^|^| \\ \ \ \ \ O \end{matrix}\) (A); H2N-CH2-COOH (B).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 48 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ