YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 48 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 48 sách GK Hóa lớp 12

Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít N2 (đo ở đktc). Xác định công thức, viết công thức cấu tạo của A và B?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

\(M_{A} = 44,5 . 2 = 89 \ (g/mol)\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}
{m_C} = \frac{{13,2.12}}{{44}} = 3,6\;(gam)\\
{m_H} = \frac{{6,3.2}}{{18}} = 0,7\;(gam)\\
{m_N} = \frac{{11,2.28}}{{22,4}} = 1,4\;(gam)\\
{m_O} = 8,9 - (3,6 + 0,7 + 1,4) = 3,2\;(gam)
\end{array}\)

Gọi CTPT của A là CxHyOzNt

\(\begin{array}{l}
x:y:z:t = \frac{{3,6}}{{12}}:\frac{{0,7}}{1}:\frac{{3,2}}{{16}}:\frac{{1,4}}{{14}}\\
 = 0,3:0,7:0,2:0,1\\
 = 3:7:2:1
\end{array}\)

⇒ CTPT của A là (C3H7O2N)n; MA = 89 g/mol

⇒ n = 1

Vậy CTPT của A là C3H7O2N

CTCT:

H2N-CH2-COO-CH3 (A) và H2N-CH2-COOH  (B)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 48 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON