YOMEDIA
NONE

Bài tập 17.12 trang 42 SBT Hóa học 10

Bài tập 17.12 trang 42 SBT Hóa học 10

Cho phản ứng:

Na2SO+ KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO+ H2O

Sau khi cân bằng tổng các hệ số của các chất (các số nguyên, tối giản) trong phương trình hoá học trên là

A. 23.    

B. 27.

C. 47    

D.31

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.12

5Na2SO+ 2KMnO4 + 6NaHSO4 → 8Na2SO4 + 2MnSO4 + K2SO+ 3H2O

⇒ Tổng các hệ số là: 5 + 2 + 6 + 8 + 2 + 1 + 3 = 27

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.12 trang 42 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON