AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không đúng khi nhận xét về Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

  • A. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam
  • B. Giải quyết đồng thời nhiệm vụ dân tộc và giai cấp
  • C. Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc và giai cấp.
  • D. Đề cao sức mạnh đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: suy luận.

  Cách giải.

  Xuất phát từ điều kiện cụ thể của Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc cho rằng phải kết hợp hài hòa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp mà trước hết là vấn đề dân tộc. Theo Người ở các nước thuộc địa kinh tế còn kém phát triển mâu thuẫn dân tộc mới là gay gắt nhất và cần phải giải quyết trước. Trong khi đang giải quyết vấn đề dân tộc thì ở một chừng mực nào đó cũng giải quyết vấn đề giai cấp. Giải phóng dân tộc là tiền đề để giải phóng giai cấp. Vì thế. lợi ích giai cấp phải phục tùng lợi ích dân tộc.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>