AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ảnh hưởng lớn nhất của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là?

  • A. cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh để giải phóng dân tộc.
  • B. chỉ ra kẻ thù chính cho cách mạng Việt Nam.
  • C. để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.
  • D. chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: đánh giá.

  Cách giải:

  Cách mạng tháng Mười Nga 1917 giành thắng lợi dẫn đến sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới làm cho chủ nghĩa tu bản không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới. Trên thế giới đã phân chia thành hai hệ thống xã hội đối lập: Xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng thành công đã cổ vũ mạnh mẽ và chỉ ra con đường đúng đắn đi đến thắng lợi cuối cùng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc.

  => Ảnh hưởng lớn nhất của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến cách mạng Việt Nam là: chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc: đó là con đường cách mạng vô sản.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA