AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra từ sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) cho cách mạng Việt Nam là cần

  • A. phải tập hợp đông đảo được quần chúng nhân dân.
  • B. có đường lối lãnh đạo đúng đắn.
  • C. có sự chuẩn bị chu đáo.
  • D. phải biết chờ thời cơ chín muồi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: phân tích.

  Cách giải:

  Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái bao gồm:

  • Thực dân Pháp còn mạnh, bản thân Việt Nam Quốc dân đảng còn non kém về nhiều mặt.
  • Tổ chức chưa chặt chẽ, còn lỏng lẻo.
  • Cuộc khởi nghĩa nổ ra chưa có sự chuẩn bị kĩ, còn bị động.
  • Sự lãnh đạo của Đảng còn non kém, thiếu kinh nghiệm.

  Xuất phát từ đặc điểm của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1919 - 1930 là cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản => Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái do nguyên nhân quan trọng nhất là chưa có đường lối lãnh đạo đúng đắn.

  => Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra từ sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái (2/1930) cho cách mạng Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng là cần có đường lối lãnh đạo đúng đắn mói là nhân tố quan trọng đưa đến thắng lợi cuối cùng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>