AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt trong tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu so với tư tưởng phong kiến?

  • A. Độc lập dân tộc phải gắn liền với chính thể quân chủ chuyên chế.
  • B. Cứu nước gắn liền với cứu dân.
  • C. Giành độc lập không thể tách rời phương pháp bạo động.
  • D. Muốn độc lập cần cầu viện nước ngoài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  phương pháp: so sánh.

  Cách giải:

  • đáp án A và B: đã có trong tư tưởng của phong kiến.
  • đáp án C: giành độc lập dân tộc không thể tách rời phương pháp bạo động cách mạng. Theo ông, cứu nước luôn phải dựa vào tự lực của bản thân, cầu viện bên ngoài chỉ là bổ sung thêm. Cương lĩnh của hội Duy Tân nêu rõ: “ Trọng yếu nhất ba khoản:
  1. Muốn khuyếch trương thế lực cho hội, tất phai trong một kỳ hạn gần đây, chiêu đảng viên cho đông thêm, góp đang phí cho dày thêm. Sẽ trù tính cho đủ mọi tài liệu.
  2. Sau khi bạo động phát nạn (phát sinh) được rồi phai lo gấp rút những tài liệu để tiếp tục tiến hành.
  3. Định một phương châm ra ngoài cầu viện với thu đoạn nên như thế nàơ\

  Mục đích của hội là huy động và tăng cường nguồn lực để tiến hành bạo động lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp, khôi phục nền độc lập dân tộc, xây dựng một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật Bản. Sự ra đời của hội Duy Tân đánh dấu bước chuyển hướng từ quân chủ chuyên chế sang quân chủ lập hiến trong tư tưởng của Phan Bội Châu khác với tư tưởng phong kiến trước đó.

  • Đáp án D: cầu viện nước ngoài không phải là phương pháp cốt yếu để giành độc lập dân tộc trong tư tưởng của Phan Bội Châu.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>