AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm mới nối bật nhất trong quan hệ quốc tế giữa các nước lớn (1919 - 1929) là

  • A. các nước đế quốc đối đầu với Liên Xô.
  • B. các nước đế quốc mâu thuẫn gay gắt với nhau về vấn đề thuộc địa.
  • C. các nước tư bản “trẻ” mâu thuẫn gay gắt với các nước tư bản “già”.
  • D. các nước đế quốc bại trận mâu thuẫn với các nước đé quốc thắng trận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: đánh giá, nhận xét.

  Cách giải:

  • Đáp án A: Sau chiến tranh thế giới thú nhất, cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã có tác động mạnh mẽ đến nhiều quốc gia trên thế giới, đưa đến sự ra đời của nhiều Đảng Cộng sản ở các nước, đấu tranh thoát khỏi ách thống trị của các nước đế quốc. Vì thế, giữa Liên Xô với các nước đế quốc có sự mâu thuẫn gay gắt. Các nước đế quốc đối đầu với Liên Xô và muốn lật đổ nhà nước này.
  • Đáp án B và c là mâu thuẫn giữa các nước đế quốc “già” và đế quốc “trẻ” đã có từ thời kì trước năm 1919.
  • Đáp án D: sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, hệ thống Véc-xai Oa-sinh-tơn được thiết lập nhưng các mước thắng trận, trước kết là Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản giành được nhiều quyền lợi về kinh tế, xác lập sự áp đặt và nô dịch đối với các nước bại trận, đặc biệt là các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. Đây là nguyên nhân quan trọng làm cho phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra mạnh mẽ, đồng thời mâu thuẫn giữa các nước đế quốc vẫn chưa được giải quyết, nguy cơ bùng nổ thêm một cuộc chiến tranh thế giới mới (sau là chiến tranh thế giới thứ hai). Đây là điểm mới nổi bật nhất của quan hệ quốc tế giữa các nước lớn từ năm 1919 đến năm 1929.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>