AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành (1911-1917) có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

  • A. Đặt nền móng cho sự đoàn kết giữa phong trào cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.
  • B. Kết thúc thắng lợi hành trình tìm đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
  • C. Cơ sở để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
  • D. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: suy luận.

  Cách giải:

  • Ngày 5/6/1911, Người ra đi tìm đường cứu nước.
  • Từ 1911 đến 1917: Người bôn ba qua nhiều nước trên thế giới. Qua đó, rút ra kết luận: ở đâu bọn đế quốc thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị bóc lột nặng nề.
  • Từ cuối năm 1917, dưới ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, Nguyễn Ái Quốc về Pháp, gia nhập Đảng Xã hội Pháp, hoạt động trong phong trào yêu nước của Việt kiều và phong trào công nhân Pháp.

  -> Những nhận thức và hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tuy mói bước đầu nhưng đã là điều kiện cần thiết để Người đến vói Chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cách mạng đúng đắn ở giai đoạn sau.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>